Postępowanie ofertowe na dzierżawę Schroniska PTTK „Samotnia” w Karpaczu

Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. 1-Go Maja 86, 58-500 Jelenia Góra zaprasza do składania ofert na dzierżawę Schroniska PTTK „Samotnia” w Karpaczu

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość : zabudowana położona w Karpaczu, składającą się z działki gruntu nr 469 o powierzchni 0.6 ha, na której posadowiony jest budynek główny – Schronisko PTTK „Samotnia ” w Karpaczu wraz z infrastrukturą techniczną, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW JG1J/00025914/9. Budynek schroniska wpisany jest Decyzją z dn. 30.05.1980 r. do Rejestru Zabytków pod numerem A/1354/640/J.
 2. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.
 3. Organizator nie stosuje w przedmiotowym postępowaniu przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
 4. Organizator postępowania zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania , zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

II. Charakterystyka nieruchomości

 1. infrastruktura zewnętrzna: własne ujęcie wody, własna biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków , kolektor ścieków oczyszczonych z wylotem do cieku wodnego;
 2. infrastruktura wewnętrzna: instalacja wodna, kanalizacyjna, solarna CWU , centralne ogrzewanie z własnej kotłowni na biomasę;
 3. schronisko posiada 49 miejsc noclegowych i 50 miejsc gastronomicznych.

III. Oferta powinna zawierać:

 1. dane oferenta – nazwę firmy i dokładny adres siedziby lub imię i nazwisko oferenta będącego osobą fizyczną i jego dokładny adres;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. propozycję wysokości rocznego czynszu netto w polskich złotych (minimalna roczna wysokość czynszu netto stanowi kwotę 450.000,00zł);
 4. deklarację udziału w sfinansowaniu inwestycji w (przedmiot dzierżawy) z podaniem wysokości łącznej kwoty brutto w polskich złotych wraz z dokumentem poświadczającym posiadanie środków finansowych w postaci wyciągu bankowego lub gwarancji bankowej. Główne obszary inwestycji do realizacji z udziałem środków nowego dzierżawcy: termomodernizacja obiektu z wymianą stolarki i renowacją elewacji, wykonanie zabezpieczeń wymaganych przepisami ppoż. wraz renowacją pomieszczeń wewnętrznych, modernizacja systemu ogrzewania, modernizacja systemu oczyszczania ścieków.
 5. oświadczenie zawierające plan działalności dla przedmiotu dzierżawy w okresie trwania umowy zgodny z zapisami statutu PTTK;
 6. referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie (związek z prowadzoną działalnością gastronomiczną i hotelarską), obejmujące okres 2 lat poprzedzających datę złożenia oferty
 7. odpis z KRS lub CEiDG wystawione nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożonej oferty;
 8. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o nie zaleganiu z płatnościami;
 9. pisemne zapewnienie o gotowości złożenia w dniu podpisania umowy dzierżawy notarialnego oświadczenia o poddaniu się na rzecz Wydzierżawiającego egzekucji stosownie do zapisów art.777 § 1KPC co do wydania przedmiotu dzierżawy oraz zapłaty czynszu dzierżawnego w przypadku zalegania z jego zapłatą do wysokości 250.000,00zł (koszty aktu notarialnego ponosi Dzierżawca).
 10. pisemną deklarację podpisania weksla in blanco do wysokości 250.000,00 złotych ( słownie : dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz deklaracją wekslową, zgodnie z treścią wynikającą z warunków umowy
 11. pisemną deklarację wpłaty na rachunek bankowy Wydzierżawiającego kwoty w wysokości 200.000,00  złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) tytułem kaucji na zabezpieczenie ewentualnych niezapłaconych należności względem Wydzierżawiającego z tytułu płatności czynszu dzierżawnego, opłat eksploatacyjnych oraz innych należności wynikających z zawartej umowy a w szczególności ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego o naprawienie szkód w przedmiocie dzierżawy w trakcie trwania umowy  w terminie i na warunkach określonych w umowie,
 12. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy wraz z pisemną deklaracją gotowości do jej podpisania w przypadku wygrania konkursu

IV . Oferty należy składać w formie papierowej w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem: „ Oferta – dzierżawa Schroniska PTTK SAMOTNIA” na adres Spółki do dnia 19 stycznia 2024 do godz. 14.00 .

V. Termin przejęcia obiektu nastąpi w terminie do dnia 15 maja 2024

VI. Czynsz dzierżawny

 1. Do czynszu dzierżawnego doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Czynsz, płatny z góry w  terminie do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez Wydzierżawiającego;
 2. Czynsz dzierżawny netto począwszy od roku 2025 podlegać będzie waloryzacji raz do roku zgodnie z rocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanym przez GUS za rok poprzedni;
 3. Kwota czynszu netto powiększona będzie każdorazowo także o wzrost rocznej kwoty podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie i innych danin związanych z nieruchomością w przypadku ich wprowadzenia;

VII. Na czas obowiązywania Umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do wpłacenia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia pieniężnego w wysokości 200.000,00 złotych w gotówce, stanowiącego zabezpieczenie ewentualnych niezapłaconych należności względem Wydzierżawiającego z tytułu płatności czynszu dzierżawnego, opłat eksploatacyjnych oraz innych należności wynikających z zawartej umowy a w szczególności ewentualnych roszczeń Wydzierżawiającego o naprawienie szkód w przedmiocie dzierżawy. Zabezpieczenie gotówkowe winno być wpłacone na  rachunek bankowy Wydzierżawiającego o nr 44 1020 2124 0000 8102 0149 6298

VIII. Okres zawarcia umowy : na czas określony tj. 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat pod warunkiem wywiązania się Dzierżawcy z wszelkich zobowiązań wobec Wydzierżawiającego wynikających z umowy.

IX. Projekt umowy dzierżawy udostępniany do wglądu oferentom w siedzibie spółki po uprzednim umówieniu. Dodatkowych informacji dotyczących postępowania można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem: sekretariat@pttk.jgora.pl

X. Spółka Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi oferentami. Wizja lokalna nieruchomości będzie możliwa w dniu 11 stycznia 2024 w godz. 12-14 przy udziale przedstawiciela Wydzierżawiającego.

XI. Spółka Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

XII. Termin rozstrzygnięcia postępowania – 29.02.2024.

Zarząd Spółki

Wersja do pobrania w docs