chwila...
http://www.pttk.jgora.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/slajdy.slide1gk-is-94.jpglink
http://www.pttk.jgora.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/naszczelincugk-is-94.JPGlink
http://www.pttk.jgora.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/Strzechagk-is-94.JPGlink
«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE - SCHR. PTTK NAD ŁOMNICZKĄ

 

 

 

Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o.

ogłasza konkurs  na opracowanie wizualizacji odbudowy

 schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu.

 

Prace należy składać w siedzibie Spółki do dnia 15.01.2020.

Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest regulamin z załącznikami.  

 

 

 

Regulamin konkursu na opracowanie wizualizacji odbudowy schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu.

 

I. Organizator konkursu

 

1.1. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z.o.o. 58-500 Jelenia Góra ul. 1-go Maja 86 NIP 611-000-27-53 .

1.2. Konkurs przeprowadzony zostanie według zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z uczestnikami konkursu, zwanych dalej Uczestnikami, upoważniony jest Sekretarz konkursu – Pan Krystian Mizera , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; tel: 75 75 239 14.

 

II. Przedmiot konkursu

 

2.1. Przedmiotem konkursu jest:

 

Opracowanie wizualizacji i założeń odbudowy schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu, zwaną dalej „wizualizacją”.

 

2.2. Wizualizacja powinna korelować:

a) z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz obostrzeniami panującymi na obszarach  prawnie chronionych,

b) z istniejącą architekturą regionu i historycznymi rozwiązaniami architektonicznymi schronisk funkcjonujących w tym miejscu,

c) z zapisami regulaminu funkcjonowania schronisk Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego.

Ponadto opracowanie:

d) musi przewidywać rozwiązania dotyczące : zasilania w energię elektryczną , poboru wody i zrzutu ścieków, ogrzewania , podgrzewania wody; przedłożone propozycje muszą zawierać przewidywane koszty wykonania ,

e) musi przewidywać rozwiązania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych , możliwej funkcji noclegowej, wyżywienia, noclegów obsługi , zaplecza technicznego, wypoczynku, miejsca eksponującego historię obiektu , historię oraz obecną działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. 

 

2.3. Warunki techniczne:

 

a) Wizualizacja powinna  być wykonana w wersji papierowej (czarno-białej i kolorowej)  w formacie A3.

b) Opracowanie winno być opatrzone  hasłem: „wizualizacja odbudowy schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu.” i przedstawiony wydrukiem na formacie A3.

 

2.4. Ponadto należy dołączyć opracowanie ( 1 egz) na nośniku elektronicznym w formacie do edytowania i odczytu przez ogólnodostępne oprogramowanie ( np. : DWG. PDF),

2.5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć dowolną ilość projektów, pod warunkiem oznaczenia każdego projektu innymi liczbami (kodami).

 

III. Cel Konkursu

 

 

3.1. W konkursie zostanie wybrany i nagrodzony jeden projekt, który uzyska najwyższe uznanie Organizatora.

 

 

 

 

 

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

4.1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych i podmiotów prawnych.

4.2. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

4.3. Uczestnik konkursu powinien podpisać oświadczenie stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich (załącznik nr 2 do Regulaminu)

4.4. Uczestnik konkursu powinien podpisać oświadczenie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do Regulaminu)

 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 

5.1. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania prac konkursowych oraz nie odsyła materiałów nadesłanych przez Uczestników.

 

5.2. Projekt należy złożyć osobiście lub pocztą w terminie do dnia 15 stycznia  2020 r. pod adresem : Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z.o.o. 58-500 Jelenia Góra ul. 1-go Maja 86.

 

5.3. Z tyłu projektu należy umieścić na wersji czarno-białej i wersji kolorowej  liczbę jako kod utajniający autora projektu.

 

5.4. Wizualizację należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której powinien widnieć tytuł: „ Konkurs - wizualizacja odbudowy schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu.

” oraz taka sama liczba umieszczona na zewnątrz koperty.

 

5.5. Do środka koperty należy włożyć wypełnione i podpisane przez Uczestnika załączniki.

 

VI. Ogłoszenie wyników konkursu

 

6.1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora, Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z.o.o. 58-500 Jelenia Góra ul. 1-go Maja 86  dnia 31.01.2020.

 

7.2. O rozstrzygnięciu konkursu Organizator poinformuje poprzez komunikat na stronie internetowej Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z.o.o. 58-500 Jelenia Góra ul. 1-go Maja 86  www.pttk.jgora.pl oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego www.pttk.pl. Autor zwycięskiej pracy o zwycięstwie zostanie poinformowany listownie i telefonicznie.

6.3. Po zakończeniu konkursu Organizator staje się właścicielem egzemplarzy nagrodzonej pracy konkursowej.

 

VII. Komisja konkursu

 

7.1. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursu powołana przez Organizatora.

7.2. Komisja konkursu podejmie decyzję bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej ½ składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego.

7.3. Prace oceniane są przez komisję anonimowo, według kryteriów zawartych w Regulaminie konkursu.

7.4 Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.

 

 

VIII. Nagrody

 

8.1. Komisja przyzna jedną nagrodę w wysokości    1.000,-  pln.

8.2. Organizator wypłaci nagrodę w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia podania do wiadomości ustaleń wyników konkursu, po potrąceniu stosownego podatku.

 

 

IX. Unieważnienie konkursu

 

9.1. Organizator unieważni konkurs, jeżeli nie wpłynie żadna praca konkursowa, lub też jeżeli komisja nie rozstrzygnie konkursu. Niezależnie od powyższego Organizator może w każdym czasie unieważnić konkurs bez podania przyczyny.

 

X. Prawa autorskie prac konkursowych

 

10.1. Z chwilą wypłaty nagrody na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej pracy na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania, przetwarzania i zwielokrotniania wizualizacji każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez drukowanie, wykonywanie  odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik video, techniką komputerową lub przy pomocy innych technik;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizualizację utrwalono- wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania wizualizacji publiczne  wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie wizualizacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także wprowadzanie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu.

10.2. Prawa autorskie są niezbywalne.

10.3. Autor zwycięskiej pracy powinien podpisać oświadczenie wyrażające zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do wizualizacji (załącznik nr 1 do Regulaminu)

 

 

XI. Postanowienia końcowe

 

11.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu.

11.2. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu konkursu na opracowanie wizualizacji odbudowy schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu.

o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do projektu graficznego logo oraz plakatu

...................................................................

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu na projekt znaku graficznego- logo i plakatu całości autorskich praw majątkowych do wymienionych powyżej projektów graficznych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

……………………………….

/podpis uczestnika konkursu/

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu na opracowanie wizualizacji odbudowy schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu.

stwierdzające, że nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

...................................................................

miejscowość i data

OŚWIADCZENIE

Ja............................................................................................oświadczam, że złożona przeze

mnie praca w Konkursie na projekt znaku graficznego- logo i plakat jest mojego autorstwa, nie narusza praw osób trzecich, nie była zgłoszona do innego konkursu.

..........................................................

czytelny podpis

Ogłoszenie o konkursie ofert

Spółka Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. ogłasza nabór ofert na dzierżawę

 

DT PTTK Harcówka w Wałbrzychu

 

Pisemne oferty zawierające :

 

  1. proponowaną kwotę miesięcznego czynszu netto
  2. plan marketingowy dla obiektu
  3. program inwestycyjno remontowy wraz z potwierdzeniem posiadanych środków na realizację
  4. dokumenty potwierdzające prowadzenie  działalności gospodarczej w oparciu o obiekty gastronomiczne lub turystyczne w ostatnich  2 latach
  5. potwierdzenie wpłaty wadium

należy składać w sekretariacie spółki do dnia 29 listopada 2019 r do godziny 14ºº. Wadium za przystąpienie do naboru w wysokości 5.000,00 ( pięć tysięcy )  złotych   należy wpłacić  na konto spółki w PKO BP SA o/ Jelenia Góra nr

44 1020 2124 0000 8102 0149 6298 do dnia 29 listopada 2019 r. do godz 14°° .

O rozstrzygnięciu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie na podane w ofertach adresy.

Oferentom , których oferta nie zostanie zaakceptowana,   wadium zostanie zwrócone na podane konto w terminie 2 (dwu) dni od daty rozstrzygnięcia .

Wadium przepada, w przypadku kiedy oferent, którego oferta została zaakceptowana,  uchyli się od podpisania  umowy dzierżawy.

Rozstrzygnięcie  nastąpi w dniu 02.12.2019 r.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia naboru  bez podania przyczyn.

Podkategorie

Znajdź obiekt

Szukaj frazy
Kategoria
Park Narodowy

Najnowsze ogłoszenia

      Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. ogłasza konkurs  na opracowanie wizualizacji odbudowy  schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu.   Prace należy składać w siedzibie Spółki do dnia 15.01.2020. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest regulamin z załącznikami.         Regulamin konkursu na opracowanie wizualizacji odbudowy schroniska PTTK Nad Małą Łomniczką w Karpaczu.   I. Organizator konkursu ...
Czytaj więcej wOgłoszenia  

Nasi partnerzy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przeglądania oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony, wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Po zapoznaniu się z informacją kliknij znaczek "X" w celu zamknięcia okna. Polityka Plików Cookies